Privatlivspolitik for Klittens Tømrer ApS

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af arbejdsydelser til dig, tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

 1. Kontaktoplysninger

Klittens Tømrer ApS er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Klittens Tømrer ApS:
Kontaktperson: Martin Ahle
Adresse: Parallelvej 324
CVR: 19706133
Telefonnr.: 20990506
Mail: ma@klittens-tomrer.dk
Website: www.klittens-tomrer.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af arbejdsydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. billeder taget af dit hus/sommerhus mm. for at opfylde vores aftale med dig om levering af arbejdsydelser. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig. Det vil I meget få tilfælde af vores kunder, være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger. – fx hvis vi skal udføre et job, som vil være nødvendigt iforhold til en kundes handicap. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.

 

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere arbejdsydelser til dig.

 

 1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi deler dine data med EG Visual Administration.

Kommer du i restance med betaling af tilsendt faktura, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, og fogedret.

 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

 • EG Visual Administration, som håndterer vores regnskabsprogram.

 

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi vurderer at der er et eksisterende kundeforhold. Ophører du med at være kunde hos Klittens Tømrer ApS, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år +5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere, af hensyn til eventuelle garantiforpligtelser)

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af arbejdsydelser. Skulle du have givet samtykke til os, til noget ud over levering af arbejdsydelser, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.